• 2010-07-04

  مىڭنېخانوۋ رۆستەم نۇرگالى ئۇلې

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/tatar-logs/68029252.html

  مىڭنېخانوۋ رۆستەم نۇرگالى ئۇلې

   

   

  تاتارستان ئەلباشى

   

  مىڭنېخانوۋ رۆستەم نۇرگالى ئۇلې

   

  1957 ئېلنېڭ 1 مارتېندا تاتارىستان ئاسسرنېڭ بالېك بىستەسې رايونې ياڭا ئارېش ئاۋېلېندا تۇگان.

  بېلېمې:
  1978 ئېلدا كازان ئاۋېل خۇجالېگې ئىنستىتۇتېن ھەم بۆتېنسويۇز سوۋېت سەۈدەسې ئىنستىتۇتېن تاماملېي، ئىنژېنېر-مېخانىك كۋالىفىكاسىياسې ئالا.
  1986 ئېلدا چىتتەن تورېپ بېلېم ئالۇ سوۋېت سەۈدەسې ئىنستىتۇتېن (مەسكەۈ شەھەرې) تەماملېي، «تاۋار بېلېمې ھەم ئازېك-تۆلېك توۋارلارې بىلەن سەۈدە ئىتۈنې ئوېشتېرۇ» بېلگېچلېگې، «يۇگارې كۋالىفىكاسىيالې تاۋار بېلگېچې» كۋالىفىكاسىياسې ئالا.

  خېزمەت ئېشچەنلېگې:
  1978 ئېلدان 1980 ئېلگا كادەر- سابا رايونې "سېل خوزتېخنىكا" بېرلەشمەسېندە ئىنژېنېر-دىاگنوستىك بۇلېپ ئېشلى.
  1980 ئېلدان 1990 ئېلگا كادەر - سابا ئورمان خۇجالېگېندا ئۆلكەن ئىنژېنېر-ئېنېرگېتىك، باش ئېنېرگېتىك، سابا رايون كۇللانۇچېلار جەمگېياتې رەىسې ئۇرېنباسارې، ئارچا رايون كۇللانۇچېلار جەمگېياتې ئىدارەسې رەىسې بۇلېپ ئېشلى.
  1990 ئېلدا خالېك دېپۇتاتلارېنېڭ ئارچا رايون سوۋېتې باشكارما كومىتېتې رەىسې ئىتېپ سايلانا.
  1992 ئېلدان 1993 ئېلگا كادەر ئارچا رايونې خاكىمىياتې باشلېگېنېڭ بېرېنچې ئۇرېنباسارې بۇلېپ ئېشلى.
  1993-1996 ئېللاردا بىېكتاۇ رايونې خاكىمىياتې باشلېگې، خالېك دېپۇتاتلارېنېڭ بىېكتاۇ رايون سوۋېتې رەىسې.
  1996-1998 ئېللاردا - تاتارىستان رېسپۇبلىكاسې فىنانس مىنىسترې.
  1998 ئېلدان - تاتارىستان رېسپۇبلىكاسې پرېم ئېر-مىنىسترې.
  2010 ئېلنېڭ 25 مارتتا رۆستەم مىڭنىخانوۋ تاتارىستان رېسپۇبلىكاسې پرېزىدېنتې ۋازېيفاسېنا كېرېشتې.
  2010 ئېلنېڭ 16 ئىيۇن ئېننەن روسسىيا فېدېراسىياسې دەۈلەت سوۋېتې پرېزىدىۇمې ئەگزاسې.

  فەننى دەرەجەسې، ئىسېمې:
  ئىكتىساد فەننەرې دوكتورې (2003 ئېل).

  دەۈلەت بۈلەكلەرې:
  دۇسلېك ئوردېنې (رف پرېزىدېنتېنېڭ 2002 ئېلنېڭ 22 ئىيۇلېندەگې 756 نومېرلې ئۇكازې)؛
  IV دەرەجە «ۋاتان كارشېنداگې كازانېشلارې ئۆچېن» ئوردېنې (2007 ئېل)؛
  «تاتارىستان رېسپۇبلىكاسې كارشېنداگې كازانېشلارې ئۆچېن» ئوردېنې (تاتارىستان رېسپۇبلىكاسې پرېزىدېنتېنېڭ 2007 ئېلنېڭ 1 مارتېنداگې پۇ-120 نومېرلې ئۇكازې)؛
  «سانكت-پېتېربۇرگنېڭ 300 ئېللېگې ئىستەلېگېنە» مېدالې (2003 ئېل)؛
  «كازاننېڭ 1000 ئېللېگې ئىستەلېگېنە» مېدالې (2005 ئېل)؛

  «3 مىللىارد توننا تاتارىستان نېفتېن چېگارۇ ئۇڭاېننان» مېدالې (2007 ئېل)؛

  روسسىيا فېدېراسىياسې پرېزىدېنتې رەخمەتې (2008 ئېل)؛

  روسسىيا فېدېراسىياسې خوكۈمەتېنېڭ فەن ھەم تېخنىكا ئۆلكەسېندەگې پرېمىياسې لاۇرېاتې (2009 ئېل).

  ئۆيلەڭەن. ئىكې ئۇلې بار.

  ئاۋتوموبىل  سپورتې بىلەن شۆگېل لەنە. ئاتكازاڭان سپورت ماستېرې.

  مەنبە: تاتارلار تورى

  分享到: